Service

Vaktinstruks

Vakttelefon for tekniske feil på Modum Kabel-TV og RingNett sitt kabelnett er: 31 90 06 11.

Vakttelefon bemannes som følger: Hverdager mellom kl. 19.00 og 21.00. Helger og helligdager mellom kl. 09.00 og 19.00

 

Regler for vaktutrykning er:

Generelt:

Modum Kabel-TV og RingNett stiller med 1 tekniker på vakt utenom arbeidstid. Det gjøres oppmerksom på at HMS- krav til sikkerhet, setter begrensninger på hva som kan utføres alene av feilretting.

Vakthavende tekniker har til enhver tid fullmakt til selv å treffe beslutning på om det skal rykkes ut for feilretting, ut fra de rådende vær og føreforhold som gjelder.

Under, og mens, tordenvær pågår, er det strengt forbudt å utføre fysisk feilretting på kabel-tv nettene.

I mørkeperioden tas det forbehold om at lysforholdene er slik at feilen kan påvises og rettes. Dersom lysforholdene gjør feilfinning problematisk, vil feilen påvises og rettes først etter lysets frembrudd.

Under vinter med kulde (under minus 15) og snø tas det forbehold om at dette kan påvirke instrumenter og utstyr og således forsinke påvisning og retting av feil.

Alle sikkerhetsforskrifter skal til enhver tid følges. Personlig verneutstyr skal benyttes, og rekvireres hos daglig leder. Roterende gul lampe skal benyttes ved arbeide ved/langs veg.

Kunder som uttaler seg respektløst, truende, eller krenkende, eller uttaler seg i beruset tilstand, kan nektes service/feilretting der og da.

 

Spesifikt:

Feil som er innrapportert mellom kl 0830 og kl 1600 fra mandag til fredag vil normalt rettes samme dag så sant man har reservedeler etc., og såfremt det ikke er andre faktorer som gjør at feilrettingen vil ta lenger tid.

Såkalt "liten feil", dvs. at kun 1-5 husstander er berørt, som er innrapportert etter kl 1600 fra mandag til fredag, rettes neste arbeidsdag. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Såkalt "liten feil", dvs. at kun 1-5 husstander er berørt, som er innrapportert i perioden fredag e.kl 1600 til søndag, rettes neste arbeidsdag dvs. på mandag. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Såkalt "stor feil" som berører flere enn 5 husstander, som er innrapportert etter kl 1600 fra mandag til fredag, medfører at tekniker vil rykke ut og forsøke å påvise og utbedre feilen.

Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Såkalt "stor feil" som berører flere enn 5 husstander, som er innrapportert i perioden fredag e.kl 1600 til søndag kl 1900, medfører at tekniker vil rykke ut og forsøke å påvise og utbedre feilen. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Dersom kunden selv er årsak til feil, gjennom avgravning av kabel o.l., kan vakthavende tilkalles utenom arbeidstid, men kunden må da selv betale for utrykning, evt. overtidssatser, helgetillegg, samt medgått materiell og kjøregodtgjørelse.

 

Evt. avvik fra denne instruks avgjøres av vakthavende tekniker i hvert enkelt tilfelle.